LostTech.TensorFlow : API Documentation

Namespace tensorflow.lite.toco.python.toco_from_protos