LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type ISparseSoftmaxEvaluator

Namespace tensorflow.contrib.eager.python.evaluator

Interfaces IEvaluator