LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IEmbedding

Namespace tensorflow.contrib.eager.python.examples.rnn_ptb.rnn_ptb

Interfaces ILayer