LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IBinaryAccuracy

Namespace tensorflow.contrib.eager.python.metrics_impl

Interfaces IMean