LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type ILossScaleOptimizer

Namespace tensorflow.contrib.mixed_precision

Interfaces IOptimizer