LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IAdadeltaOptimizer

Namespace tensorflow.contrib.optimizer_v2.adadelta

Interfaces IOptimizerV2