LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IMomentumOptimizer

Namespace tensorflow.contrib.optimizer_v2.momentum

Interfaces IOptimizerV2