LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IDistributeConfig

Namespace tensorflow.python.distribute.distribute_config

Interfaces IPythonObjectContainer