LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IMirroredReplicaContext

Namespace tensorflow.python.distribute.mirrored_strategy

Interfaces IReplicaContext