LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IOperatorNotAllowedInGraphError

Namespace tensorflow.python.framework.errors_impl

Interfaces IPythonObjectContainer