LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IGRU_v2

Namespace tensorflow.python.keras.layers

Interfaces IDropoutRNNCellMixin, IGRU