LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IAdadelta

Namespace tensorflow.python.keras.optimizers

Interfaces IOptimizer