LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IEvalOutput

Namespace tensorflow.python.saved_model.model_utils

Interfaces I_SupervisedOutput