LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type I_TPUSharedEmbeddingColumn

Namespace tensorflow.python.tpu.feature_column

Interfaces I_TPUBaseEmbeddingColumn, I_SharedEmbeddingColumn