LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IXLACompileContext

Namespace tensorflow.python.xla

Interfaces IXLAControlFlowContext