LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IMixedPrecisionLossScaleOptimizer

Namespace tensorflow.train.experimental

Interfaces IOptimizer