LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IComposition

Namespace tensorflow.contrib.specs

Interfaces IComposable