LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IConc

Namespace tensorflow.contrib.specs

Interfaces IComposable