LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type ITFRecordWriter

Namespace tensorflow.contrib.data

Interfaces ITFRecordWriter