LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IFastGFile

Namespace tensorflow.gfile

Interfaces IFileIO