LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IOpen

Namespace tensorflow.gfile

Interfaces IFileIO