LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IMirroredVariable

Namespace tensorflow.python.distribute.values

Interfaces IDistributedVariable, IMirrored