LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type ITPUMirroredVariable

Namespace tensorflow.python.distribute.values

Interfaces ITPUVariableMixin, IMirroredVariable