LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type ISyncOnReadVariable

Namespace tensorflow.python.distribute.values

Interfaces IDistributedVariable