LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IPyRecordWriter

Namespace tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal

Interfaces IPythonObjectContainer