LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IRecordWriterOptions

Namespace tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal

Interfaces IPythonObjectContainer