LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type RecordWriterOptions

Namespace tensorflow.python.pywrap_tensorflow_internal

Parent PythonObjectContainer

Interfaces IRecordWriterOptions

Public properties

PythonFunctionContainer CreateRecordWriterOptions get; set;

object CreateRecordWriterOptions_dyn get; set;

object PythonObject get;

object this get; set;

PropertyInfo zlib_options get; set;

object zlib_options_dyn get; set;