LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IAdadeltaOptimizer

Namespace tensorflow.train

Interfaces IOptimizer