LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IProximalGradientDescentOptimizer

Namespace tensorflow.train

Interfaces IOptimizer