LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IMomentumOptimizer

Namespace tensorflow.train

Interfaces IOptimizer