LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IAdagradOptimizer

Namespace tensorflow.train

Interfaces IOptimizer