LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IGradientDescentOptimizer

Namespace tensorflow.train

Interfaces IOptimizer