LostTech.TensorFlow : API Documentation

Type IProximalAdagradOptimizer

Namespace tensorflow.train

Interfaces IOptimizer